GROMO Service

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ

sklep.gromoservice.pl

§1.   
Postanowienia ogólne

1.      
Sprzedawca
świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego
prawa.

2.       Świadczenie
Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny
na dobę i 7 dni w tygodniu.

3.       Sprzedawca udostępnia niniejszy
Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz może go udostępniać w Koncie
Klienta lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających
oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów.
Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu,
utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku
danych.

4.      
Podane
na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w
rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania
ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

5.      
W
celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez Klienta
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie
skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej:
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną
obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty
elektronicznej.

6.      
Korzystanie
ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu
dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową
z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.

 

§2.    Rejestracja
konta w sklepie

1.      
Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta
zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji
Konta Klienta.

2.      
Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta
Klienta jest udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in.
zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.

3.      
Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać
dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie
do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze
strony internetowej Sklepu.

4.      
Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza
rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz
ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących
Klienta danych lub informacji.

5.      
Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez
zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z
Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6.      
Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez
zaznaczenie jego właściwego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych przez
Sprzedawcę.

7.      
Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane
powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji
handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi
punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.

8.      
Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy
następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.

9.      
Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego
utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.

10.  
Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia
Konta Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie,
przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w
tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

 

§3.    Podstawowe
funkcjonalności sklepu

1.      
Sprzedawca udostępnia Klientom następujące podstawowe
funkcjonalności Sklepu:

1.   
udostępnienie formularza kontaktowego,

2.    udostępnienie
czatu ze Sprzedawcą,

3.   
udostępnienie wyszukiwarki Towarów,

4.   
zapytanie o Towar,

5.   
wprowadzenie opinii o Towarze,

6.   
polecenie Towaru,

7.   
wydrukowanie oferty reklamowej Towaru,

8.   
dodanie Towaru do listy życzeń,

9.    udostępnienie
kalkulatora ratalnego,

10.udostępnienie oferty reklamowej Towaru w
mediach społecznościowych,

11.udostępnienie
mapy,

12.polecenie
zasobów Sklepu.

2.      
Aby skorzystać z funkcjonalności formularza
kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną
treść, a następnie nadać wiadomość do Sprzedawcy. Sprzedawca udzieli odpowiedzi
niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Sklepu, telefonicznie albo drogą
elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

3.       Aby
skorzystać z funkcjonalności czatu ze Sprzedawcą, należy wprowadzić w jego pole
żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Sprzedawcy. Jeżeli czat jest w
trybie „online”, Sprzedawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, za pośrednictwem
funkcjonalności czatu.

4.      
Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w
obszarze wyszukiwarki Sklepu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić.
Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Sklepu przy użyciu słów
kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo, funkcjonalność może
umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych
kryteriów.

5.      
Aby zapytać Sprzedawcę o dostępność Towaru, można
skorzystać z funkcjonalności zapytania o Towar. Sprzedawca udzieli tej informacji
niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Sklepu, telefonicznie albo drogą
elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

6.      
Aby wprowadzić opinię o Towarze, należy skorzystać z
formularza opinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz
wprowadzenie deklarowanej oceny lub treści. Funkcjonalność może umożliwiać
wystawienie oceny w oznaczonej skali.

7.      
Aby polecić Towar osobom trzecim, należy skorzystać
z funkcjonalności polecenia Towaru. Przedmiot funkcjonalności stanowi udostępnienie
formularza polecenia Towaru, w celu wysłania wiadomości o Towarze do osoby
trzeciej, wskazanej przez Klienta.

8.      
Aby wydrukować ofertę reklamową Towaru, należy
skorzystać z funkcjonalności wydrukowania oferty reklamowej Towaru. W celu
skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie podłączonej i
poprawnie skonfigurowanej drukarki.

9.       Aby
skorzystać z funkcjonalności kalkulatora ratalnego, należy uzupełnić jego
obligatoryjne pola, wprowadzając żądane parametry pożyczki, dla której nastąpi
kalkulacja. Uzyskany wynik ma charakter szacunkowy, jest prezentowany w celu
informacyjnym i nie stanowi oferty instytucji finansowej w przedmiocie
udzielenia pożyczki.

10.  
Aby skorzystać z funkcjonalności udostępnienia
oferty reklamowej Towaru w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków
przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze oferty reklamowej
Towaru. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie
konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych.

11.  
Aby skorzystać z funkcjonalności mapy, należy
wyświetlić stronę internetową zawierającą mapę. Funkcjonalność umożliwia
uzyskanie podglądu lokalizacji siedziby Sprzedawcy.

12.   Aby
skorzystać z funkcjonalności polecenia zasobów Sklepu w mediach
społecznościowych, należy użyć przycisków przypisanych do tych mediów,
opublikowanych w obszarze danych zasobów Sklepu. W celu skorzystania z tej
funkcjonalności, wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach
społecznościowych.

13.  
Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia
lub wprowadzenia nowych funkcjonalności.

 

§4.    Zamówienia
składane za pośrednictwem Sklepu

1.      
Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem
strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy
użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze
Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

2.      
W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz
Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient
zalogowany.

3.      
W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym
posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:

1.   
przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane.
Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi
do kolejnego etapu składania zamówienia.

2.   
z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient
przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

3.   
przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas
Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

4.      
Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient
wprowadza lub wybiera:

1.   
informacje rozliczeniowe,

2.   
informacje o dostawie, zawierające sposób i adres
Dostarczenia,

3.   
metodę płatności.

 

METODA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

5.      
Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze
Koszyka Klient wprowadza lub wybiera:

1.   
informacje rozliczeniowe,

2.   
informacje o dostawie, zawierające sposób i adres
Dostarczenia,

3.   
metodę płatności.

6.      
W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz
Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

7.      
W przypadku, gdy Klientem nie jest zalogowany
posiadacz Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:

1.   
przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane.
Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi
do kolejnego etapu składania zamówienia,

2.   
z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient
przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia,

3.   
przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas
Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

 

 

8.      
Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze
Koszyka Klient wybiera metodę Dostarczenia i płatności.

9.      
W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz
Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient
zalogowany.

10.  
W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym
posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:

1.   
przy użyciu Konta Klienta, które zostanie
zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego
użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

2.   
z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient
przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

3.   
przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas
Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

11.  
Podczas składania zamówienia, Klient wprowadza lub
wybiera:

1.    swoje dane
identyfikacyjne i kontaktowe,

2.    dane
adresowe w celu Dostarczenia Towarów,

3.    dane
rozliczeniowe.

12.  
Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez
Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za
zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami
Dostarczenia i płatności.

13.  
Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego
przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta
oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu.

14.  
Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez
zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż
zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

15.  
Złożone zamówienie może zostać zmienione przez
Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez Sprzedawcę.

16.  
Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie
w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu Dostarczenia.

17.  
Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o
niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją
powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub
elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać
następujące propozycje modyfikacji zamówienia:

1.   
odrzucenie oferty w części niemożliwej do
zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

2.   
dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu
na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie
nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości
zamówienia.

18.  
Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z
zastrzeżeniem zmiany o której stanowi pkt powyższy poczytuje się za nową
ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu
zawarcia umowy Sprzedaży.

19.  
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę
następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta
zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu
zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W
przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym
fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.

20.  
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne
z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez
Klienta.

§5.    Sprzedaż

1.      
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży
Towarów na odległość.

2.      
Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie
Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz
zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów.

3.      
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia
kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów
lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających
promocji.

4.      
Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje
się do Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

5.      
Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili
potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

6.      
Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie
Towaru.

7.      
Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w
przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

8.      
Wydanie Towarów odbywa się:

1.   
w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia
za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Klienta,

2.   
w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów przez
Klienta, w siedzibie Sklepu w Dniach roboczych w godz. 9:00-17:00.

9.       Szczegółowe
informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz
związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a
Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.

10.  
Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po
uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

11.  
Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie
wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. 

12.  
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

13.   W przypadku wyboru przez Klienta opcji
Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona
przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.

14.  
W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Przewoźnika
sporządzenia właściwego protokołu. 

 

§6.    Płatności

1.      
Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana
na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej
Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.

2.      
Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy
danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość
podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Towaru i wybranej
formy płatności.

3.      
Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi
Klient.

4.      
Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka
przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Towarów oraz
płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi
oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i
transakcji.

5.      
Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i
Klienta.

6.      
Metody płatności zawarte są w załączniku „Metody
płatności”

7.      
Termin płatności należności przypada na chwilę
wydania Towaru.

8.      
Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:

1.   
w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody
płatności gotówką,

2.   
w terminie 2 dni – w przypadku wyboru metody
płatności przelewem tradycyjnym,

3.   
w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru
metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.

9.      
Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w
przypadku:

1.   
odstąpienia od umowy przez Konsumenta,

2.   
rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części
zamówienia opłaconego przed realizacją,

3.   
uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego
zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów.

10.  
Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji,
chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z
żadnymi kosztami.

11.  
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli
Klient wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę.

 

§7.    Newsletter

1.       
Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest
świadczenie Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod
adres poczty elektronicznej Klienta.

2.       
Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć
właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym
formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.

3.       
Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter
jest podanie adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne,
jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej
przedmiocie.

4.       
Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter,
poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient może dobrowolnie
oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
marketingowych przez Sprzedawcę.

5.       
Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane
powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji
handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi
punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.

6.       
Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do
Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego
pośrednictwem.

7.       
Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje
zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu
Klienta na listę newslettera.

8.       
Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może
zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między
innymi: funkcjonalności Sklepu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku
dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także
poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. w
wiadomości e-mail lub liście.

 

§8.    Gwarancje

1.       
Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy, producenta
lub dystrybutora.

2.       
Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie
oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia
Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym
oświadczeniu.

 

§9.    Reklamacje

1.       
Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub
gwarancji, w przypadku jej udzielenia.

2.       
W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest
uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z
gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy lub
bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z
gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji
albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.

3.       
Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z
tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z
gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność
Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

4.       
Zgłoszenie reklamacji z
tytułu rękojmi może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres
pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść
przy użyciu formularza, którego wzór stanowi
załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.       
W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi,
zaleca się zamieszczenie:

1.       
danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą
udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią
związanej,

2.       
numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży
zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,

3.       
opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych
Konsumenta.

6.       
W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy
Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest
obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na
jego koszt.

7.       
Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu:

1.       
rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,

2.       
ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w
warunkach gwarancyjnych.

8.       
Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie
rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji:

1.       
z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem
zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody
wniesienia reklamacji,

2.       
z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w
warunkach gwarancyjnych.

9.       
W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy
Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta,
Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.

10.      Zwrot
środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu
metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą
Konsumenta.

11.      Stosowanie
prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących
Konsumentami.

 

 

§10.
Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i
dochodzenie roszczeń

1.       
Konsument posiada możliwość skorzystania z
następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń:

1.      złożenie
wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego
polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za
pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

2.      złożenie
wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można
ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
prowadzonej pod adresem URL
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

3.      skorzystanie
z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

4.      złożenie
skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w
sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

2.       
Szczegółowe
informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w
siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.

3.       
Wykaz podmiotów i instytucji,
które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów
konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na
stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod
adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

 

 

§11. Odstąpienie
od umowy

1.       Konsument
może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy
Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy,
stanowiącego załącznik do Regulaminu.

2.       Konsument
może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik
do Regulaminu.

3.       Niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił
od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru
przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku,
gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

4.       Konsument
ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5.       W przypadku
odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę,
oferta przestaje wiązać.

 

 

§12. Przetwarzanie
danych oraz plików cookies

1.       Informacje o
zasadach przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w
Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.

2.       Informacje o
stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików
cookies Sklepu.

 

§13. Warunki
licencyjne

1.      
Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających
ze Sklepu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu
umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem niniejszych warunków.

2.      
Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu,
Sklep, kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące do
obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Sprzedawcę w związku z
udostępnieniem Sklepu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin
oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią
utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Sprzedawca nie przenosi na Klienta
praw autorskich majątkowych do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego
część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania
prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Sklepu i korzystania z nich,
a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach
licencyjnych.

3.      
Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów,
obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i
odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez
siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia
telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4.      
Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani
odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów
pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o
prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze
utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy
prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.

5.      
Licencja jest nieograniczona w czasie,
nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu
i powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania
o zachowaniu integralności Sklepu.

6.      
Publikując w Sklepie dowolne treści a w
szczególności: komentarze lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy
nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i
niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach
eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Sklepu, zapisanie i
odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia
telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem
prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty powyżej, w celu
umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu.

7.       Klient
przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego
pośrednictwem, treści:

1.      
bezprawnych,

2.      
naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy
lub osób trzecich,

3.      
powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub
naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści
propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści
nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

 

§14. Obowiązywanie
i zmiana regulaminu

1.      
Regulamin wchodzi w
życie w terminie 2 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2.      
Zmiana Regulaminu
może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu
świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych,
dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.

3.      
Zmiana Regulaminu
następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu.

4.      
Zmiana Regulaminu
nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

5.      
Publikacja
informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Sklepu,
w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

6.      
Sprzedawca wysyła drogą
elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową
zawartą na czas nieoznaczony.

 

§15. Postanowienia
końcowe

1.      
Znaczenie pojęć
pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części
opisującej definicje użyte w Regulaminie.

2.      
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1.   
przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz
nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów
niebędących Konsumentami,

2.   
przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz
nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami,
spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów,
za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,

3.   
korzyści utracone przez Klientów niebędących
Konsumentami.

3.      
W przypadku braku
możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez
przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia
się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4.      
W stosunku do Klientów
niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego
dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze
Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo
Rzeczypospolitej Polskiej.

5.      
Postanowienia
Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego
Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie
obowiązującego.

6.      
W stosunku do umów
zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

7.      
W przypadku, gdy
postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta
nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast
nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma
odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły
takie postanowienie w Regulaminie.

 

§16. Definicje
użyte w regulaminie

Dni robocze to
dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

Dostarczenie to
proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego przez niego miejsca
przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.

Klient to
osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności
prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach
uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem
posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy
prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze
Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.

Konto Klienta to
panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu,
pod warunkiem rejestracji i logowania.

Konsument to
Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym
bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk to
funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez
Klienta.

Przewoźnik to
podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.

Regulamin to niniejsze
warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną
przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.

Sklep to
sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej
dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: sklep.gromoservice.pl.

Sprzedawca to GROMO SERVICE Tomasz Gromada, prowadząc działalność gospodarczą pod firmą GROMO SERVICE , z siedzibą
w 41-940 Piekary Śląskie, Bytomskiej 313
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii, pod numerem NIP 4980241481

 oraz REGON 367176542,
będąc usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 600 170 443 oraz przy użyciu adresu e-mail: SKLEP@GROMOSERVICE.PL.

 

Sprzedaż to Usługa
sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której
przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności
Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty
Sprzedawcy oznaczonej ceny.

Towar to
rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

Usługa to usługa
świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej
pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy następuje w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej
fizycznej obecności stron.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE
DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA

ODSTĄPIENIA OD
UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Będąc Konsumentem,
masz prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części
„wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa
po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w
  posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
  wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy
  zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży,
  umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),
 2. zawarcia umowy – w przypadku umów
  o świadczenie usług.

Aby zachować
termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z
prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: GROMO SERVICE 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 313, e-mail: TGKONE@GMAIL.COM,
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Odstępując od
umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak
nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się w załączeniu do
regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku
odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej
umowy.

Zwrotu płatności
dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się
Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych
opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do
czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali
Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod
adres
GROMO SERVICE 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 313, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od
dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14
dni.

Informujemy, że
będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze
względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana
pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają
Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.